image

Privacy beleid OUDENAARDE WINKELSTAD VZW

1. Wie?

Dit privacy beleid is van toepassing op de diensten van OUDENAARDE WINKELSTAD VZW, met maatschappelijke zetel te 9700 OUDENAARDE, Tussenmuren 17, met ondernemingsnummer BE0660.812.005, met vaste vertegenwoordiger mevrouw Ingrid Mestdagh.

OUDENAARDE WINKELSTAD VZW  is een team van gemotiveerde handelaars & ondernemers dat gelooft in de toekomst van het vernieuwde centrum. Sinds 2017 is deze vzw dag in, dag uit, aan het werk om handelsgerelateerde events te organiseren, om handelaars samen te brengen, om de communicatie tussen stad en handelaars te bevorderen.  Wij zetten onze schouders onder een dynamische en hedendaagse winkelbeleving in Oudenaarde.

Door gebruik te maken van de dienstverlening van OUDENAARDE WINKELSTAD VZW geeft u aan kennis genomen te hebben van dit privacy beleid en aanvaardt u bijgevolg de verzameling en verwerking van uw persoonsgegevens, op de wijze zoals hier beschreven. Dit privacy beleid omschrijft de werking van de diensten geleverd door OUDENAARDE WINKELSTAD VZW, meer bepaald hoe OUDENAARDE WINKELSTAD VZW gegevens verzamelt, gebruikt, beschermt en deelt.

De persoonlijke gegevens die u ons verstrekt zullen wij enkel gebruiken voor de diensten of doeleinden waarvoor u uw toestemming heeft gegeven. OUDENAARDE WINKELSTAD VZW leeft de Europese Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van persoonsgegevens na.  Voor de uitvoering van haar dienstverlening is OUDENAARDE WINKELSTAD VZW de verwerkingsverantwoordelijke.


2. Welke gegevens?

Onder persoonlijke gegevens verstaan wij alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (de betrokkene).  Als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd.

Wij verzamelen persoonsgegevens via verschillende kanalen:

2.1. Informatie die wij rechtstreeks van de betrokkene ontvangen via contact name met OUDENAARDE WINKELSTAD VZW via e-mail, telefoon, via onze website of contactformulier of via registratie voor onze nieuwsbrief.

Dit betreft volgende informatie:

  • Naam en voornaam
  • E-mailadres
  • Adres
  • Telefoon nummer


Wij zullen uw gegevens opslaan in onze database met het oog op een eventuele samenwerking.

Het is mogelijk dat wij soms bijkomende informatie vragen.  Desgevallend zal deze informatie steeds beperkt zijn en in verhouding staan tot wat strikt noodzakelijk is voor de gevraagde dienstverlening.

2.2. Informatie die we verzamelen via cookies

Wanneer u onze website bezoekt, verzamelen wij gegevens zoals uw IP adres, de pagina’s die u bezoekt op onze website, uw voorkeurstaal, etc.).  Deze informatie verzamelen wij via het gebruik van cookies.  Gelieve ons cookie beleid door te nemen zodat u op de hoogte bent welke cookies wij gebruiken, en hoe u deze kan aanvaarden, uw voorkeur instellen of weigeren.


3. Waarvoor worden de gegevens gebruikt?

OUDENAARDE WINKELSTAD VZW verzamelt en verwerkt persoonlijke gegevens ter volbrenging van onderstaande doeleinden. Uw gegevens worden niet gebruikt voor andere doeleinden zonder u hiervan op voorhand op de hoogte te brengen en, indien nodig, uw toestemming hiervoor te vragen.

3.1. Om u informatie te verstrekken over onze dienstverlening en onze activiteiten, en om deze beter af te stemmen op uw noden en wensen.

3.2. Om een zakelijke gerelateerde relatie met u of uw onderneming aan te gaan

3.3. Om u uit te nodigen voor evenementen en nieuwsbrieven

3.4. Om onze wettelijke verplichtingen (waaronder boekhoudkundige verwerking, fiscale verplichtingen en verplichtingen in het kader van gerechtelijke bevelen of andere dwingende wet- en regelgeving) na te leven.


4. Op basis van welke grondslag?

OUDENAARDE WINKELSTAD VZW baseert zich op verschillende rechtsgronden voor het verwerken van uw gegevens.

OUDENAARDE WINKELSTAD VZW verwerkt uw persoonsgegevens op basis van uw expliciete toestemming of eventueel na ondertekening van een overeenkomst met het oog op het uitvoeren van de dienstverlening.

Daarnaast is het mogelijk dat OUDENAARDE WINKELSTAD VZW zich in bepaalde omstandigheden beroept op het gerechtvaardigd belang.

Indien u niet wil dat uw persoonsgegevens in dit kader worden verwerkt, is het voor ons niet mogelijk om de dienstverlening aan te gaan of uit te voeren.


5. Met wie delen wij mogelijk uw gegevens?

OUDENAARDE WINKELSTAD VZW zal uw persoonsgegevens niet overmaken aan derden, tenzij u daar uw expliciete toestemming voor geeft of tenzij hiertoe een wettelijke verplichting bestaat. 

Indien OUDENAARDE WINKELSTAD VZW uw persoonsgegevens doorgeeft aan derden, wordt met deze derden een gegevensverwerkingsovereenkomst afgesloten waarin o.m. wordt vastgelegd dat uw persoonsgegevens vertrouwelijk worden behandeld en op een veilige manier worden verwerkt.

Uw gegevens zullen nooit verhandeld, verkocht of verhuurd worden.


6. Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

De persoonsgegevens worden door OUDENAARDE WINKELSTAD VZW bewaard en verwerkt voor een periode die noodzakelijk is in functie van de doeleinden van de verwerking en in functie van de eventuele contractuele relatie tussen OUDENAARDE WINKELSTAD VZW en uzelf.  Hierbij wordt rekening gehouden met de relevante wet- en regelgevende vereisten inzake het bijhouden van gegevens.

Wij kunnen ze ook bewaren om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen, te reageren op vragen en om eventuele geschillen op te lossen, om te voldoen aan onze legitieme belangen en om onze rechten te handhaven.


7. Passende technische en organisatorische maatregelen

OUDENAARDE WINKELSTAD VZW heeft inzake veiligheid passende technische en organisatorische maatregelen genomen, teneinde de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de niet-toegestane toegang of de kennisgeving per vergissing aan derden van persoonsgegevens verzameld in de mate van het mogelijke te vermijden alsook elke andere niet toegestane verwerking van deze gegevens.

OUDENAARDE WINKELSTAD VZW besteedt in dit kader bijzondere aandacht aan de beveiliging van de computersystemen.  Wij eisen dat al onze dienstverleners passende maatregelen hebben genomen om de veiligheid van uw informatie te handhaven.  In geen geval kan OUDENAARDE WINKELSTAD VZW aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van uw persoonsgegevens.

De veiligheids- en beheerprocedures worden op regelmatige basis herbekeken in overeenstemming met de nieuwste technologische ontwikkelingen.


8. Rechten van betrokkenen

U hebt het recht om op elk moment gratis kennis te nemen van uw persoonsgegevens, en uw hieronder opgesomde rechten uit te oefenen.

8.1 Recht van inzage, verbetering en beperking

U bent vrij om uw persoonsgegevens al dan niet mee te delen aan  OUDENAARDE WINKELSTAD VZW.  Daarnaast heeft u steeds het recht om OUDENAARDE WINKELSTAD VZW te verzoeken uw persoonsgegevens in te kijken, te verbeteren, aan te vullen of te beperken.

8.2. Recht op verwijdering

U heeft het recht ons te vragen om uw persoonlijke gegevens te verwijderen uit onze databank.  Dit recht kan echter beperkt worden omwille van wettelijke verplichtingen.   U erkent dat bij weigering van mededeling of verzoek tot verwijdering van persoonsgegevens, bepaalde diensten mogelijks niet leverbaar zijn.

8.3. Recht van verzet

U beschikt over een recht van verzet tegen de verwerking van uw persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen. Daarnaast hebt u steeds het recht om u te verzetten tegen het gebruik van persoonsgegevens voor doeleinden van direct marketing.

8.4 Recht van vrije gegevensoverdracht (data portabiliteit)

U beschikt over het recht om uw persoonsgegevens die door u verstrekt zijn aan OUDENAARDE WINKELSTAD VZW in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen en/of aan andere verantwoordelijken over te laten dragen. 

8.5. Recht van intrekking van de toestemming

Voor zover de verwerking gebaseerd is op uw voorafgaande toestemming, beschikt u over het recht om die toestemming in te trekken.  U heeft het recht uw toestemming in te trekken voor het verder gebruik van uw persoonlijke gegevens voor een specifieke studie. Dit recht kan echter beperkt worden omwille van wettelijke verplichtingen of de noodzaak deze te bewaren in de archieven voor verder wetenschappelijk onderzoek. Na validatie van uw aanvraag, zullen uw persoonlijke gegevens uit de databank van OUDENAARDE WINKELSTAD VZW verwijderd worden.

 8.6. Uitoefening van uw rechten

U kan uw rechten uitoefenen door OUDENAARDE WINKELSTAD VZW te contacteren, hetzij per e-mail via info@beleefoudenaarde.be , hetzij per post naar OUDENAARDE WINKELSTAD VZW, Tussenmuren 17. Bij dergelijk verzoek dient u steeds een kopie van de voorzijde van uw identiteitskaart te voegen.

Een aanvraag kan geweigerd worden indien zij onredelijk repetitief of systematisch is.

 8.7. Automatische beslissingen en profiling

De verwerking van uw persoonsgegevens omvat geen profiling en zal door OUDENAARDE WINKELSTAD VZW evenmin aan geautomatiseerde beslissingen worden onderworpen.

8.8. Recht om klacht in te dienen

U beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, Tel +32 (0)2 274 48 00, Fax +32 (0)2 274 48 35, e-mail:  contact@apd-gba.be


9. Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor om dit privacy beleid indien nodig te updaten.

Eventuele wijzigingen zullen aan de gebruikers worden gecommuniceerd.

 

Laatst bijgewerkte versie: 30/01/2023

Beleef Oudenaarde Logo
Stad Oudenaarde Logo
Met ons team van gemotiveerde handelaars & ondernemers geloven wij steevast in de toekomst van het vernieuwde centrum. Samen met VZW Oudenaarde Winkelstad (dat alle 300 handelszaken in het centrum verenigt) zetten wij onze schouders onder de creatie van een bruisende winkelbeleving in Oudenaarde.

Volg ons op

info@beleefoudenaarde.be